این سامانه در راستای برنامه ریزی در خصوص سیستم الکترونیکی ثبت اطلاعات نیروی انسانی پرستاری ایجاد شد. مقتضی است در خصوص مسائل ذیل الذکر درخواست های خود را اعلام نمایید.
1- ارتباط با مدیریت پرستاری 
2- درخواست اصلاحات و ارتقای برنامه hospital
3- ارائه پیشنهاد و درخواست مربوط به مدیریت نیروی انسانی


                                               
                                      
    

                                            

پنجشنبه 21 آذر 1398   07:27:56

تصویر ها